กลับสู่หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


1.1 ประวัติความเป็นมา
สำนักงานอธิการบดี (Office of the President) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515มีหน่วยงานย่อย 14 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1.1.1 ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก ในสำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการออกเป็น กองต่างๆ ในแต่ละกองมีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง แต่ยังมีงานประจำที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นงานในภารกิจของกองหนึ่งกองใดโดยเฉพาะ ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) ได้กำหนดให้มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ในสำนักงานอธิการบดีปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การบริหารงานประจำที่ไม่ได้มอบหมายให้เป็นภารกิจของกองใดโดยเฉพาะ และงานในความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเชี่ยวชาญ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างงานในสำนักงานอธิการบดีขึ้น นอกจากนี้มีส่วนงานเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหนึ่งในสังกัดกลุ่มงานในสำนักงานอธิการบดี
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” โดยมีผู้บริหารดังนี้
          1. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 มีนาคม 2543 – 30 กันยายน 2554
          2. นางวรพร อร่ามรักษ์ รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2556
          3. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาราชการแทนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

          4. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558-ปัจจุบัน 

1.1.2 กองกลาง
กองกลาง เกิดเป็นหน่วยงานที่เริ่มมีพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 60 ตอนที่ 7 หน้าที่ 228 เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2486 เป็นปีที่ 10 ลงนามโดย อาทิตย์ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค์ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใน พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยอยู่ในอำนาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ปี พ.ศ.2519 กองกลาง ได้รับการแบ่งส่วนราชการให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นกองตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 198 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบ่งหน่วยงานภายในกองออกเป็น 4 งาน คือ
          1. งานสารบรรณ
          2. งานประชุม
          3. งานวิเทศสัมพันธ์
          4. งานประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2531ได้รับการแบ่งส่วนราชการ โดยเพิ่มหน่วยงานสภาข้าราชการอยู่ในกองกลางโดยได้รับอัตรากำลังในปีงบประมาณ 2531 จำนวน 3 อัตรา (สภาข้าราชการได้มีเป็นการภายในมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515)
พ.ศ. 2537ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกองวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 31 มกราคม 2537 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 12 ง 28 กุมภาพันธ์ 2537 หน้า 24 ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 4 งาน ดังนี้
          1. งานสารบรรณ
          2. งานการประชุม
          3. งานประชาสัมพันธ์
          4. งานสภาข้าราชการ
พ.ศ.2551เพื่อให้การบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน ดังนี้
          1. งานสารบรรณ
          2. งานการประชุม
          3. งานประชาสัมพันธ์
          4. งานสภาข้าราชการ
          5. งานบริหารและพิธีการ
          6. งานเลขานุการผู้บริหาร

1.1.3 กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานอธิการบดีจัดตั้งขึ้นตาม ประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 มีฐานะเป็นกอง ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ งานทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาและฝึกอบรม
ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ก.ม. ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการในกองการเจ้าหน้าที่ มีเพิ่มอีก 2 งาน คือ งานธุรการ และงานสวัสดิการ
และในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ.2547 งานวินัยและนิติการได้จัดตั้งเป็น สำนักงานกฎหมายตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานพัฒนาและฝึกอบรม งานธุรการ และงานสวัสดิการ

รายนามผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
          1. นางสุปราณี สิงห์โตทอง       ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
          2. นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา       ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
          3. นางสาวยุภาพร สุรเวช         ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานทะเบียนประวัติ
          4. นางสาวพรศรี กาญจนภักดิ์    ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
          5. นางสุวรรณา นาครุ้ง           ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานงานธุรการ
          6. นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง    ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานสวัสดิการ

1.1.4 กองกิจการนิสิต
เริ่มจากการจัดตั้งสำนักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการตั้งสำนักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยกฐานะสำนักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการ เป็นกองกิจการนิสิต โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ.2519 เพื่อรับภาระดำเนินงานในการให้บริการด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน และงานบริการและสวัสดิการ
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต และงานหอพัก
โดยกองกิจการนิสิตมีรายนามผู้บริหารกองตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2521จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          1. ผศ.สมสิทธิ์ วิจิตรพงศ์       หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2552
          2. ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์         หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2525
          3.ผศ.อารย์ นวลอินทร์          หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
          4. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม     หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529
          5. นายปรีชา ตราดธารทิพย์     หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2533
          6. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม     หัวหน้ากองกิจการนิสิต      พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
          7. นายสุรชัยจารุเดชา           ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550
          8. นายประหยัด สุตเศวต        ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

1.1.5 กองคลัง
งานด้านการบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มจากจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ได้แบ่งส่วนราชการด้านการบริหารและธุรการเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบัญ แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ และแผนกหอสมุด โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้จัดแบ่งส่วนราชการเป็น คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง จึงได้จัดตั้งกองคลัง โดยแบ่งเป็น 4 งาน ด้วยกันคือ 1. งานการเงิน 2. งานบัญชีและงบประมาณ 3.งานพัสดุ 4. งานตรวจสอบ และปี พ.ศ.2522 ได้จัดแบ่งส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 5 งาน 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานงบประมาณ 4. งานพัสดุ 5. งานธุรการ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 6 งาน โดยเพิ่มงานเงินรายได้อีก 1 งานและในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยได้นำระบบบริหารทรัพยากรองค์การ(ระบบ ERP) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการเพิ่มอีก 1 งาน คือ งานระบบบริหารทรัพยากรองค์การ


1.1.6 กองแผนงาน
กองแผนงานจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีเป็น 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ และกองแผนงาน ต่อมาได้เริ่มบรรจุข้าราชการประจำ เข้าสังกัดกองแผนงาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521 การบริหารงานในระยะต้นมีอาจารย์มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน มีการแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้ากองแผนงาน จนถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้ให้ข้าราชการประจำของกองแผนงาน ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงานเอง จนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชา

ปัจจุบันกองแผนงานแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแม่บท และงานธุรการ
                        รายนามหัวหน้า/ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                                                       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
          1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร                                                                                                   17 พ.ย. 2520 - 5 ม.ค. 2524
(คำสั่ง ที่ 1248/2520ลว. 17 พ.ย. 2550 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากองแผนงาน)
          2. รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน                                                                                                8 ม.ค. 2524 - 6 ก.พ. 2526
(คำสั่ง ที่ 52/2524ลว. 12 ม.ค. 2524 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากองแผนงาน)
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กิ่งเพชร์รัตน์                                                                                            7 ก.พ. 2526 - 25 มิ.ย. 2529
(คำสั่ง ที่ 66/2526ลว. 26 มิ.ย. 2526 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากองแผนงาน)
          4. รองศาสตราจารย์รุ่งเจริญ กาญจโนมัย                                                                                            26 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2532
(คำสั่ง ที่ 1077/2529ลว. 26 มิ.ย. 2529 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากองแผนงาน)
          5. นางปภัสวดี วีรกิตติ                                                                                                                 1 ต.ค. 2532 - 2 มี.ค. 2534
(คำสั่ง ที่ 2146/2532ลว. 8 พ.ย. 2532 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากองแผนงาน)
              นางปภัสวดี วีรกิตติ                                                                                                              27 มี.ค. 2534 - 19 มี.ค. 2538
(คำสั่ง ที่ 1327/2534ลว. 20 มิ.ย. 2534 เรื่อง เลื่อนตำแหน่งข้าราชการเป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน)
          6. รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์ โชติกไกร                                                                                              20 มี.ค. 2538 - 16 มิ.ย. 2539
(คำสั่ง ที่ 689/2538ลว. 22 มี.ค. 2538 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน)
          7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนง ภัครัชพันธุ์                                                                                             17 มิ.ย. 2539 - 4 มี.ค. 2540
(คำสั่ง ที่ 1217/2539ลว. 17 มิ.ย. 2539 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน)
          8. นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร                                                                                                       5 มี.ค. 2540 - 18 ม.ค. 2541
(คำสั่ง ที่ 474/2540ลว. 5 มี.ค. 2540 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน)
              นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร                                                                                                      19 ม.ค. 2541 - 2 ต.ค. 2546
(คำสั่ง ที่ 112/2541เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองแผนงาน)
           9. นางสาวยุพา วงษ์อุบล                                                                                                             3 ต.ค. 2546 – ปัจจุบัน
(คำสั่ง ที่ 3535/2546 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองแผนงาน)


1.1.7 กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2508 มีฐานะเป็นงานในสำนักงานเลขานุการโดยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าสำนักงานต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่จาก 5 กองเพิ่มเป็น 7 กองเมื่อพ.ศ. 2518 กองวิเทศสัมพันธ์มีฐานะเป็นงานหนึ่งในกองกลางมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นได้เสนองานโดยตรงต่อรองอธิการบดีและอธิการบดีเนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายนพ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานทั้งนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นของกองวิเทศสัมพันธ์และยังเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก Foreign Relations Division เป็น International Affairs Division เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจจนถึงปัจจุบัน
รายนามผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน                                                                                                           ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
          1. ม.ล.เอื้มสุขย์ กิตยากร        ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์              ปี พ.ศ.2534–2538
          2. นายเปรื่องบุญ จักกะพาก     รักษาการหัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์                         ปี พ.ศ.2538–2540
          3. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล    ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์                             ปี พ.ศ.2540–2551
          4. นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง      ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์                             ปี พ.ศ.2551–ปัจจุบัน

1.1.8 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจำนวน 7 กองของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพคือ

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานอาคารและสถานที่
          3. งานซ่อมบำรุง
          4. งานยานพาหนะ
          5. งานสวนและรักษาความสะอาด
          6. งานรักษาความปลอดภัย
          7. งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
          8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
          1. รศ.แสงธรรม คมกฤส พ.ศ. 2514-2520
          2. ผศ.ดร.เฉลิม มหิทธิกุล พ.ศ. 2514-2521
          3. ผศ.เผดิม รติสุนทร พ.ศ. 2515-2520
          4. นายสมพงษ์ วิมาลา พ.ศ. 2521-2525
          5. รศ.มนัส สุจวิพันธ์ พ.ศ. 2525-2529
          6. มล.รักเกียรติ ศุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2529-2530
          7. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง พ.ศ.2530 –ปัจจุบัน

1.1.9 สถานพยาบาล
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยพยาบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นห้องปฐมพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของนิสิต
พ.ศ. 2523 สถานพยาบาลได้รับตึกใหม่ตามโครงการเงินกู้ โดยตั้งชื่อเป็น Health Center ประจำมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เป็นสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี นับเป็นสถานพยาบาลทางราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้
พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลส่วนที่เคยเป็นตึกที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2523และก่อสร้างอาคารใหม่หลังอาคารที่ทำการปรับปรุงโดยได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลาง และเงินรายได้ของสถานพยาบาล
ปัจจุบันสถานพยาบาลเปิดให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม กายภาพบำบัด และวิเคราะห์ค่าผลเลือด ผู้มาใช้บริการมีทั้งนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
รายนามผู้บริหาร ของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
1. นายแพทย์ ภิญโญ กัลยาณมิตร
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอนามัย เมื่อ 3 พฤษภาคม 2503 - 1 ตุลาคม 2534
2. ทันตแพทย์ สมิต ทันตปาลิต
ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอนามัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2534 - 25 กุมภาพันธ์ 2540
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพยาบาล เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2540 - 30 กันยายน 2540
3. นายแพทย์ พิชัย กฤษฎาพิพัฒน์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพยาบาล เมื่อ 1 ตุลาคม 2540 - 31 ตุลาคม 2545
4. แพทย์หญิง นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
รักษาการผู้อำนวยการสถานพยาบาล เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 กรกฎาคม 2546
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพยาบาลเมื่อ 1 สิงหาคม 2546 - ปัจจุบัน

1.1.10 สำนักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524 โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2516 ข้อ 56 เพื่อเป็นเครื่องมือของหัวหน้าส่วนราชการที่จะได้ทราบสถานะทางการเงินรวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องหรือบกพร่องประการใด โดยเรียกหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นว่าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อมาบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น สภามหาวิทยาลัยฯ จึงยกระดับหน่วยงานเป็น สำนักงานตรวจสอบภายใน มีฐานะเทียบเท่ากองและขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 และได้อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้รับตรวจเข้าใจวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในการกำกับดูแลการตรวจสอบและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก รวม 51 หน่วยงาน จำนวน 150 คน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของอธิการบดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมั่นใจในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยฯ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและทบทวนรูปแบบของการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก ทดแทนผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2555
มีผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานสำนักงานฯเป็นลำดับดังนี้
1.นางสาวลภิตา อัคนิทัต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2533 - 2545
2.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน

1.1.11 สำนักงานกฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ที่มีฐานะเป็นงาน คือ งานวินัยและนิติการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานกฎหมาย ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย คือ นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26เมษายน 2548 ถึงปัจจุบัน

1.1.12 สำนักงานประกันคุณภาพ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม พ.ศ.2539เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบการประกันคุณภาพ จึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1เมื่อวันที่ 19ธันวาคม พ.ศ.2540โดยมีคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด คือ พัฒนา กำกับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองทุกระดับเป็นสำคัญ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพร้อมรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับคณะ หรือเทียบเท่า และวิทยาเขต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่ควรจะมีหน่วยงานเฉพาะทางด้านการประกันคุณภาพขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(Office of Quality Assurance Kasetsart University) ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23กันยายน 2545ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานทุกระดับชั้น และทุกวิทยาเขตได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นเอกภาพทั่วทั้งองค์กร
ต่อมา มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพ สำนักประกันคุณภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จึงให้ปรับสถานภาพสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น สำนักงานประกันคุณภาพ มีฐานะเทียบเท่ากองและได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับสถานภาพสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น สำนักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 และได้ประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1240/2556 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2556

1.1.13สำนักงานทรัพย์สิน
สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก จากประกาศสภามหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพื่อรองรับการบริหารงานด้านทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประวัติและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2531 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้จัดตั้ง “สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน์”
พ.ศ. 2533 ในคราวประชุมครั้งที่ 8 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2533 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน”
พ.ศ. 2546 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดตั้ง “สำนักงานทรัพย์สิน” มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน์
พ.ศ. 2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้หน่วยงานจัดหารายได้มีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอย่างบูรณาการ จึงได้ปรับรวมหน่วยงานหารายได้เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน
ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินประกอบด้วย งานบริหารจัดการ และงานสิทธิประโยชน์ ซึ่งรวมหน่วยย่อย ได้แก่ ศูนย์ผล